>>>Zgłoś się do programu<<<

 

Regulamin programu promocyjnego „WYGRAJ NAGRODY Z RESPOLEM”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie „WYGRAJ NAGRODY Z RESPOLEM PRES & PIK” (zwanego w dalszej części Regulaminu „Programem WNzR PRES & PIK”), jego zakres i zasady. Program prowadzony jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Organizatorem Programu jest Respol Export – Import Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowieckiej 73, 03-893 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177739, kapitał zakładowy: 25 262 000,00 zł, NIP 527-24-18-733 zwana dalej „Organizatorem” lub „Respol”.
 3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich punktach sprzedaży Respol.

§ 2. Czas trwania Programu

 1. Program WNzR PRES & PIK prowadzony jest w formie edycji, przy czym za czas trwania każdej edycji określa się pełen rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Respol zastrzega sobie prawo zmiany terminu końcowego obowiązywania programu, o czym powiadomi uczestników.

§ 3 Uczestnicy i Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu WNzR PRES & PIK mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), będący Klientami wykonującymi zakupy w Respol.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w punktach sprzedaży Respol oraz na stronie internetowej respol.pl. lub prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta
  na stronie www.partner.ik.pl. Do Programu WNzR PRES & PIK Klient rejestruje się oddzielnie do punktów PRES
  i punktów PIK.
 3. Prawidłowa rejestracja zgodnie z ust. 2 jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Klienta na gromadzenie
  i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas rejestracji*.
 4. Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować usunięciem Uczestnika z udziału w Programie. Za takie zachowanie można uznać w szczególności podawanie nieprawdziwych danych przy rejestracji. O usunięciu Uczestnika z Programu Organizator poinformuje Uczestnika
  za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania Formularza Zgłoszeniowego pisemnie listem poleconym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika w Programie bez podania przyczyny.

§ 4 Zasady Programu

 1. Za dokonane w firmie Respol zakupy w ramach akcji promocyjnej opisanej w Komunikatach lub Załączniku numer 1, Uczestnik zdobywa punkty PRES. Punkty zdobyte przez Uczestnika widoczne są na indywidualnym koncie Klienta na stronie internetowej partner.ik.pl. Saldo zdobytych punktów aktualizowane jest z końcem każdego miesiąca trwania edycji Programu WNzR PRES & PIK.
 2. Szczegółowy wykaz producentów wraz z liczbą oraz rodzajem punktów przyznawanych za dokonanie zakupu znajduje się w tabeli naliczania punktów dostępnej w załączniku numer 1 (oraz partner.ik.pl.) Sposób naliczania oraz rodzaj punktów ustalany jest jednorazowo na początku każdego roku trwania edycji programu.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 6-7, Uczestnik, który spełni powyżej wymienione warunki w okresie trwania Programu WNzR PRES & PIK, za zgromadzone na indywidualnym koncie punkty PRES, otrzymuje uprawnienie do nabycia nagrody głównej.
 4. Warunkiem uzyskania prawa do otrzymania nagrody głównej jest uregulowanie należności za wszystkie zakupy dokonane w okresie trwania edycji. Zapłata winna nastąpić w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty płatności wskazanej na fakturze VAT, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym trwała dana edycja Programu. Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu środków na konto Organizatora. W przypadku braku uregulowania należności w ww. terminie Uczestnik Programu nie nabywa prawa do otrzymania nagrody.
 5. Zapisy ust. 4 mają zastosowanie również wobec faktur VAT niewymagalnych w dniu 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji.
 6. Produkty zakupione przez Uczestnika w czasie trwania Programu nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zwrot będzie wynikał z wad jakościowych towaru.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo niewliczania do Programu zakupów wynikających z kontraktów inwestycyjnych. Ewentualne wyłączenia będą następstwem odrębnych ustaleń pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§ 5 Nagrody

 1. Nagroda główna to udział w zagranicznym wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym. Liczba punktów uprawniających do otrzymania nagrody głównej ustalana jest na początku każdego roku trwania edycji programu.
 2. Informacja o formie realizacji nagrody głównej zostanie podana przez Organizatora do zakończenia trwania danej edycji Programu (w tym termin oraz destynacja wyjazdu).
 3. W przypadku, gdy nagrodą główną będzie udział w wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym, Organizator zapewnia koszt i organizację:
 • Bilety lotnicze
 • Transfery lotnisko – hotel – lotnisko
 • Zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu min. 4*
 • Ubezpieczenie KL, NW, bagaż
 1. Liczba nagród jest ograniczona. Nagrodę główną mogą otrzymać Uczestnicy, którzy zdobyli w Programie wymaganą liczbę punktów PRES określoną w załączniku numer 1. Dla każdego Oddziału spółki Respol Export-Import sp. z o .o. przyznana jest ograniczona liczba Uczestników, którzy mogą otrzymać nagrodę główną.

W przypadku, gdy zamówienia były składane przez danego Uczestnika w różnych Oddziałach spółki Respol Export-Import sp. z o.o. pod uwagę przy ustaleniu Oddziału, z którego przysługiwać może nagroda, bierze się Oddział,
w którym zostało złożone zamówienie o najwyższej wartości.

 1. W ramach przysługującego uprawnienia Uczestnik deklaruje wybór nagrody głównej najpóźniej do dnia 5 marca roku następującego po roku, w którym trwała dana edycja Programu. Wybrana przez Uczestnika nagroda, o której mowa w ust. 2 oraz 3 zostanie mu wydana w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, w którym trwała dana edycja Programu w oddziale firmy Respol lub w sposób indywidualnie z nim uzgodniony.
 2. W przypadku realizowania wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego, jako nagrody głównej Uczestnik zobowiązany jest do uprzedniego wpłacenia na rachunek Organizatora kaucji. Kaucja zostanie w całości zwrócona Uczestnikowi
  w przypadku ostatecznego skorzystania przez niego z nagrody głównej. Zwrot kaucji nastąpi w czasie trwania Wyjazdu lub po powrocie do kraju, jednakże nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego
  po roku, w którym trwała dana edycja Programu.
 3. Organizator zastrzega, że nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przyznawaniu nagrody głównej nie ma zastosowania zasada wielokrotności, tzn. realizacja wielokrotności regulaminowej kwoty obrotu nie uprawnia do odbioru proporcjonalnej ilości nagród.
 5. W przypadku nabycia prawa do nagrody głównej przez Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, organ lub osoba upoważniona do jego reprezentowania wskaże, jedną osobą uprawnioną do zrealizowania przedmiotowej nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody głównej bez podania przyczyny.

§ 6 Procedura reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w organizacji, przebiegu lub rozliczeniu programu, uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie, wysłanej listem poleconym, na adres Respol Export import Sp. z o. o ul. Bukowiecka73, 03-893 Warszawa z dopiskiem „WYGRAJ NAGRODY Z RESPOLEM PRES & PIK
  – z dopiskiem której edycji Programu reklamacja dotyczy.
 2. Podstawą reklamacji jest posiadanie faktur VAT lub innych dowodów zakupu, które potwierdzą fakt dokonania reklamowanych transakcji.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż 7 dni od daty zakończenia Programu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wysłane po tym terminie nie będę rozpatrywane.
 4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania i powiadomi uczestnika o jej wyniku listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7 Zasady łączenia punktów obu programów*)

 1. Zapisy niniejszego paragrafu obejmują swym zakresem okoliczności, kiedy Uczestnik Programu jest jednocześnie Partnerem w rozumieniu Regulaminu Programu Partner Instal – Konsorcjum (dalej jako „Regulamin Programu IK”),
  a Organizator jest jednocześnie Współorganizatorem w rozumieniu Regulaminu Programu IK.
 2. Podstawą zapisów niniejszego paragrafu jest postanowienie 2.10 Regulaminu Programu IK, a niniejszy regulamin uznaje się za umowę zawartą pomiędzy Współorganizatorem a Partnerem w rozumieniu Regulaminu Programu IK.
 3. Za dokonane w firmie Respol zakupy od danego producenta wymienionego w tabeli naliczania punktów dostępnej
  w załączniku numer 1, uczestnik zdobywa punkty PRES oraz punkty PIK.
 4. Uczestnik otrzymuje uprawnienia do:
 • Nagrody Głównej za zgromadzone na indywidualnym koncie punkty PRES,
 • Nagród rzeczowych z Katalogu Nagród PIK za zgromadzone na indywidualnym koncie punkty PIK.
  1. W przypadku wygrania przez Uczestnika Programu Nagrody głównej, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, poprzez odbiór nagrody, tj. udział w zagranicznym wyjeździe szkoleniowo- integracyjnym Uczestnik Programu wykorzystuje wszystkie zebrane punkty PRES., a niewykorzystane punkty PIK może przeznaczyć
   na otrzymanie nagrody rzeczowej z Katalogu Nagród.
  2. W przypadku wygrania przez Uczestnika Programu Nagrody głównej, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, oraz rezygnacji z jej odbioru, Uczestnikowi Programu przysługuje uprawnienie do odbioru nagrody w ramach Programu IK w wysokości uzyskanych punktów IK.
  3. Uczestnik ma możliwość zasilania zdobytych punktów PRES punktami PIK (1 PRES=1 PIK) tak aby uzyskać wymagana liczbę punktów uprawniającą go do otrzymania nagrody głównej. Pozostałą liczbę punktów PIK Uczestnik może przeznaczyć na otrzymanie nagrody rzeczowej wybranej z Katalogu Nagród dostępnego
   na stronie partner.ik.pl
  4. W przypadku, gdy Uczestnik który nabył uprawnienie do otrzymania nagrody głównej, ale nie może z niej skorzystać
   z uwagi na ograniczoną liczbę Uczestników, wskazaną w §5 ust. 4, ma możliwość odebrania odpowiedniej, wybranej przez siebie, nagrody rzeczowej z Katalogu Nagród z wykorzystaniem zdobytych punktów PIK powiększonych o liczbę do 3000 punktów PIK uzyskanych przez Uczestnika.
  5. Podsumowanie Programu WNzR PRES & PIK nastąpi w terminie do 5 marca roku następującego po roku,
   w którym trwała dana edycja Programu.
  6. Uczestnik, przystępując do programu WNzR PRES & PIK, wyraża zgodę na zmianę postanowienia 2.5 Regulaminu Programu IK w ten sposób, że zdobyte przez Uczestnika punkty PRES będą widoczne
   na indywidualnym koncie Klienta, ale możliwość ich wymiany na nagrody zostanie zablokowana do czasu rozliczenia edycji programu. O wynikach programu oraz o warunkach i możliwościach odbioru nagród, w tym
   o szczegółach dotyczących realizacji nagrody głównej uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 20 lutego roku następującego po roku, w którym trwała dana edycja Programu.
  7. Warunkiem uzyskania prawa do otrzymania nagród rzeczowych z katalogu PIK jest uregulowanie należności
   za wszystkie zakupy dokonane w okresie trwania edycji ( począwszy od daty rejestracji Uczestnika na stronie partner.ik.pl). Zapłata winna nastąpić w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty płatności wskazanej
   na fakturze VAT, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym trwała dana edycja Programu. Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu środków na konto Organizatora. W przypadku braku uregulowania należności w ww. terminie Uczestnik Programu nie nabywa prawa do otrzymania nagrody.
  8. Zapisy ust. 11 mają zastosowanie również wobec faktur VAT niewymagalnych w dniu 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji.
  9. Rozliczenie każdej edycji programu zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 4-5 niniejszego Regulaminu.

§ 8 Siła wyższa

 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe
  do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron (dalej: „Siła Wyższa”).
 2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Organizator nabywa uprawnienie do zmiany warunków niniejszego Regulaminu, również w odniesieniu do edycji zakończonych lecz nierozliczonych z Uczestnikami, w tym
  w szczególności, ale nie wyłącznie, do zmiany warunków realizacji nagrody głównej, zmiany terminu wyjazdu, zmiany destynacji, zmiany formy wydania nagrody. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może anulować edycję, również zakończoną lecz nierozliczoną.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niezależnie od brzmienia § 8 ust. 2, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie jego trwania, w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Programu, w tym przedłużenia, skrócenia, bądź przerwania Programu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
 2. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji w punktach sprzedaży Organizatora objętych Programem oraz w wersji elektronicznej na respol.pl
 3. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika
  z Programu. O fakcie wykluczenia z Programu Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie.
 4. Uczestnik Programu, poprzez dokonanie prawidłowej rejestracji, wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa
  w Programie oraz w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę
  na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia.
 6. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie
  na adres Organizatora i najpóźniej w tym dniu dokonać zamówienia nagrody, jeśli nabył prawo do jej otrzymania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w ramach Promocji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych.
 9. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z organizacją wycieczki, o której mowa
  w § 5 ust 1 – 3, a które są od niego niezależne. Wszelkie roszczenia i reklamacje wynikające z niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia przez Biuro Podróży winny być kierowane bezpośrednio do tego Biura (organizatora imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych).
 10. Materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Programu mają charakter wyłącznie poglądowy. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 11. Regulamin Programu „WYGRAJ NAGRODY Z RESPOLEM PRES & PIK” jest stale dostępny do wglądu
  w każdym z punktów sprzedaży Organizatora.
 12. Wszelkie pytania dotyczące Programu WNzR PRES & PIK należy kierować na adres e-mail: marketing@respol.pl lub telefonicznie: (22) 519 99 15.

*) DODATKOWY PARAGRAF DO REGULAMINU KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, na podstawie wyrażonej przez nich zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, jest RESPOL Import Eksport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowieckiej 73. Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem rodo@respol.pl
 2. Uczestnik konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą to może w każdej chwili cofnąć, kierując wiadomość na adres rodo@respol.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby i w celu zrealizowania konkursu, wydania nagród dla jego zwycięzców oraz prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Dane osobowe przechowywane są do momentu cofnięcia wyrażonej zgody lub do momentu wniesienia przez uczestnika konkursu sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych do celów marketingowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 6. a) upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom
 7. b) podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.
 8. Uczestnicy konkursu mają prawo do:
 9. a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 10. b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 11. c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
 12. d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 13. e) przenoszenia danych osobowych
 14. f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 15. g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 16. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego
 17. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 18. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Załącznik numer 1

Pula punktów uprawniająca do nagrody głównej jest to co najmniej 23 000 punktów PRES.
Za każde 100 zł wydane na produkty poniższych producentów
będą naliczane punkty wg następującego schematu:

MARKA

PRES

PIK

UWAGI

Adey

6

  

AeroVac

 

6

 

Afriso

6

2

 

Agaflex

 

5

 

Almeva

3

  

ARISTON THERMO POLSKA

 

3

do PIK liczymy tylko kotły i pompy ciepła

ARMATURA KRAKÓW/Gavia

 

3

 

Auraton

 

10

 

BERETTA

 

3

 

BIAWAR/NIBE/Pellux

 

1

 

Bisan

 

5

 

BMETERS

4

5

 

BOSCH/Elektronarzędzia/Junkers

 

2

 

Broen

6

  

CALEFFI

 

5

 

COMAP

 

1

 

DANFOSS

2

5

do PRES liczymy tylko produkty z grupy: PL03, PL08, PL28, PL34 oraz PL61; do PIK liczymy tylko PL34 i PL61

De Dietrich

3

1

do PIK liczymy tylko produkty z techniki domowej z ceną kat.

ELEKTROMET

 

1

 

Enix

4

  

Ferro

 

6

PIK wyłączenia: grzejniki, wodomierze i PEX

Fitting

 

5

 

Flamco/Meibes

3

  

Flowair

 

5

do PIK liczymy tylko: kurtyny powietrzne SLIM, nagrzewnice wodne Leo Zestaw

GAZEX  DRZEWICKI

 

5

 

GEBO

6

  

Geldbach

6

  

Giacomini

 

6

 

GORGIEL

 

4

 

Gras

6

  

GRUNDFOS

3

3

 

HEATPEX

 

5

 

Hexonic

6

5

 

HL

6

  

Honeywell

3

  

IDEAL STANDARD

 

8

 

Idmar

6

  

IMMERGAS

3

3

 

INSTAL PROJEKT

4

5

 

ITAP

6

  

JEREMIAS

4

2

 

Joule

6

  

K Flex

 

5

 

KAN

2

  

KERMI

 

3

 

LOGO TOOLS

4

  

MAGNAPLAST HT, ultradb

2

1

do PIK liczymy tylko kanalizację wewnętrzna HT

MAGNAPLAST pozostały

1

  

marka własna Concept

 

10

 

marka własna QIK

 

10

 

marka własna Vieco

 

10

 

MCALPINE

 

5

 

Niczuk

1

  

ODLEWNIA

2

  

OVENTROP

3

  

PERFEXIM

 

5

do PIK liczymy tylko: armatura instalacyjne, grzewcza
i łazienkowa oraz rury PEX i PE-RT

PURMO

1

5

do PIK liczymy tylko: grzejniki: dekoracyjne Arran, Faro H, Faro V, Kos H, Kos V, Paros V, Tinos H Flex, Tinos H, Vertical; kolumnowe Delta; płytowe z płaską płytą czołową Plan i Ramo, klimakonwektor Vido S2

Ravak

4

  

Ressline

15

  

Ricom Energy

 

10

 

Ridgid

4

3

 

ROTHENBERGER

 

5

 

RUMET

 

5

 

Salus/QL control/ENGO

6

5

 

SANHA POLSKA

2

2

 

Saunier Duval

3

3

do PIK oraz PRES liczmy tylko pompy ciepła GeniaAir i kotły elektryczne Renova Electric

Schlosser

3

  

SFA POLAND

6

  

Sigma LI

 

5

 

STIEBEL ELTRON

1

  

SUPRON 3

3

2

 

SYR/Spirotech

3

5

 

TECE

 

5

 

TERMA SP. Z O.O.

 

1

 

Termet

 

8

do PIK liczymy tylko kotły kondensacyjne ECOCONDENS NEX i INTEGRA COMFORT

Termotechnik Designe

 

3

 

UNIPAK POLSKA

 

5

 

UPONOR

2

  

VAILLANT

3

3

 

VALVEX

 

5

 

Venture Industries

 

1

 

VERANO

6

  

VESBO

3

 

 

VIEGA

 

2

 

WATTS

3

3

 

WIKA

   

WILO

1

5

do PIK liczymy tylko pompy z ofertą miesiąca

WOLF

 

5

 

Wolfmann

3

  

Womix

 

5