Szanowni Państwo,
Z uwagi na fakt, że łączy nas współpraca handlowa niniejszym informujemy o przetwarzaniu
Państwa danych osobowych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej
informacji wszystkim osobom, które będziecie Państwo zgłaszali do kontaktu z nami w
przyszłości.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych.
Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych
i poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych
uprawnieniach, które gwarantuje rozporządzenie. Jako administrator Państwa danych osobowych
działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych. O wszystkich zmianach
dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Państwa dane,
będziemy informować na bieżąco.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe, jest RESPOL Export-Import sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-839), przy ulicy
Bukowieckiej 73 (numer KRS 0000402324).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem email:
rodo@respol.pl

Cele i podstawy przetwarzania:
W ramach współpracy ze swoimi Klientami Respol Export-Import sp. z o.o. jako administrator
danych osobowych przetwarza dane osobowe pracowników i współpracowników swoich
kontrahentów. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonania umowy,
którą Państwa Firma zawarła z nami, która łączy nas bezpośrednio lub w ramach prowadzonych
rozmów i negocjacji (art. 6 ust. 1 lit. b).
Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez
nas bezpośrednio od tych osób, zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższej informacji wszystkim
osobom, które zgłosiliście Państwo lub zgłosicie w przyszłości do kontaktu z nami.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy między naszymi
firmami lub do czasu uzyskania przez nas informacji, że zaprzestaliście Państwo współpracy z Firmą
którą Państwo reprezentują. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie
się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom naszej spółki, podmiotom
którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu świadczenia usług oraz
osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i
Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w
przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane
muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką
osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją
przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na
podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.

Informacje o źródle danych:
Pozyskaliśmy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub od naszego kontrahenta,
którym przekazał nam je w związku z łączącymi nas kontaktami handlowymi.

Kategorie Państwa danych, które możemy przetwarzać:
Imię i nazwisko lub nazwa prowadzonej działalności, numer identyfikacyjny (w szczególności PESEL,
NIP, nr dowodu osobistego lub paszportu), adres e-mail, zawód i zatrudnienie, numer telefonu,
adres korespondencyjny (jeżeli dotyczy).
Szczegółowy zakres, cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych uzależnione są od
kontekstu i rodzaju współpracy z Administratorem. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod
adresem rodo@respol.pl

Prezes Zarządu
Respol Export-Import Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,    

Jako RESPOL Export-Import sp. z o.o. dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje Państwu unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych.   

O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Panią/Pana i Państwa dane, będziemy informować Państwa na bieżąco.  

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest RESPOL Export-Import sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-839), przy ulicy Bukowieckiej 73 (numer KRS 0000402324).  

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem email: rodo@respol.pl   

Cele i podstawy przetwarzania:   

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu informowania Państwa o świadczonych przez nas usługach i oferowanych produktach. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym momencie mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę, kierując wiadomość mailową na adres rodo@respol.pl   

Okres przechowywania danych:  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych do celów marketingowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych uprawnień, proszę napisać do nas na adres e-mail: rodo@respol.pl    

Odbiorcy danych:  

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom naszej spółki, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach. Państwa dane przekazujemy także związanym z nami spółkom, by informować Panią/Pana na bieżąco o działaniach i usługach podejmowanych przez spółki powiązane z nami.   

Prawa osoby, której dane dotyczą   

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:  

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;   
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;   
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy,
    (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;   
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;   
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.   

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych   

W zakresie, w jakim udzieliła nam Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

Informacja o dobrowolności:  

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Bez Państwa zgody nie będziemy jednak mogli informować Panią/Pana o nadchodzących wydarzeniach i promocjach.    

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.  

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:  

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).  

Prezes Zarządu Respol Export-Import Sp. z o.o.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), RESPOL Export-Import sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-839), przy ulicy Bukowieckiej 73, niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach.  

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, na adres: rodo@respol.pl  

Wskazanie administratora  

Administratorem Państwa danych osobowych jest RESPOL Export-Import sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-839), przy ulicy Bukowieckiej 73 (numer KRS 0000402324).  

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:   

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z prowadzoną rekrutacją – na potrzeby rekrutacji na którą Państwo aplikują oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

Obowiązek podania danych osobowych    

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych uniemożliwi nam uwzględnienie Państwa kandydatury  w czasie tej oraz przyszłych rekrutacji.   

Informacje o odbiorcach danych osobowych   

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:   

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.  

2. pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora.

3. podmiotom kapitałowo i osobowo powiązanych z Administratorem.    

Okresy przetwarzania danych osobowych   

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia tej oraz przyszłych rekrutacji. Maksymalny czas przez który będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe wynosi 1 rok. Po tym czasie wszystkie zgromadzone CV i inne dokumenty związane z rekrutacją są trwale niszczone.   

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji   

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.  

Prawa osoby, której dane dotyczą   

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest: 

1.prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;   

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)  

4.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

5.prawo do przenoszenia danych osobowych   

6.prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania   

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych   

W zakresie, w jakim udzieliła nam Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych   

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza  

Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).